SOP to traning for new staff | Restaurant | Coffee | Hotel

Hình ảnh có liên quan
https://drive.google.com/open?id=1VGzUDWgwocOG1WEDaPhwSX5PKftUazQQ
Đây là bộ tài liệu traning trong nhà hàng 5 sao trước đây em làm, share lại cho anh chị nào có nhu cầu tham khảo và training hướng dẫn cho nhân viên của mình nhằm nâng cao dịch vụ
0 Nhận xét